کارکرد مشتری مداری در دنیای امروزی

کارکرد مشتری مداری در دنیای امروزی

آفرنگ پدیده هنر
در تاریخ 28 مهر 1396

عنوان مشتري مداري، امروزه جذابيت بيشتري را در بين تحقيقات بازاريابي يافته است. در سال هاي اخير رشد تعدادشركت هايي كه منابع خود را به صورت قابل ملاحظه اي در جهت برنامه هاي مشتري مدارانه صرف مي نمايند بيشتر شدهاست. داشتن ارتباط سودمند متقابل و طولاني مدت با مشتري ها براي مدت ها هدف اكثر شركت ها بوده است .

ادامه مطلب